Privacy, gebruik van gegevens en afhandeling klachten.

UW PRIVACY

Voor een goede behandeling is het noodzakelijk dat ik, als uw behandelend therapeut, een dossier aanleg. Uw dossier bevat aantekeningen over uw gezondheidstoestand en gegevens over de uitgevoerde behandelingen. Uw persoonsgegevens worden gebruikt om een zo compleet mogelijk beeld te krijgen van uw gezondheidstoestand. Op basis van deze gegevens wordt een Body Stress Release- en/of een Natuurgeneeskundige behandeling uitgevoerd.

Ik doe mijn uiterste best om uw privacy te waarborgen. Dit betekent onder meer dat ik:

 • Zorgvuldig omga met uw persoonlijke en medische gegevens;
 • Als enige toegang heb tot uw gegevens;
 • Er voor zorg dat onbevoegden geen toegang hebben tot uw gegevens;
 • Niet meer persoonsgegevens verwerkt dan noodzakelijk is voor het uitvoeren van een behandeling en het uitvoeren van de financiële administratie;
 • De bijzondere persoonsgegevens (betreffende uw gezondheid) alleen in een digitaal cliëntendossier bewaar. Het digitale cliëntendossier wordt bewaard op een beveiligde computer met up-to-date software en een beveiligingswachtwoord.

De gegevens uit uw dossier kunnen ook voor de volgende doelen gebruikt worden:

 • Om andere zorgverleners te informeren, bijvoorbeeld als de therapie is afgerond of bij een verwijzing naar een andere behandelaar. Dit gebeurt alleen met uw expliciete toestemming.
 • Voor het gebruik voor waarneming, tijdens mijn afwezigheid.
 • Voor het opstellen van een factuur. Slechts een klein deel van de gegevens uit uw dossier wordt gebruikt voor de financiële administratie. Deze gegevens worden digitaal verwerkt en bewaard op een beveiligde computer met up-to-date software.

Als ik vanwege een andere reden gebruik wil maken van uw gegevens, dan zal ik u eerst informeren en expliciet uw toestemming vragen. Op de factuur die u per e-mail ontvangt staan de gegevens die door de zorgverzekeraar gevraagd worden zodat u de nota kan declareren bij uw zorgverzekeraar. Gegevens die op de factuur staan zijn:

 • uw naam, adres, postcode en woonplaats
 • uw geboortedatum en/of relatienummer zorgverzekeraar
 • de datum van de behandeling
 • een korte omschrijving van de behandeling
 • de kosten van het consult De gegevens in het cliëntendossier blijven 15 jaar bewaard, of zoveel langer als dit op grond van goed hulpverlenerschap noodzakelijk is.

Vanuit de Algemene Verordening Gegevensverwerking (AVG) heeft u de volgende privacy-rechten:

 • Recht op dataportabiliteit: u heeft recht om de persoonsgegevens te ontvangen en over te dragen
 • Recht op vergetelheid: u heeft het recht om in een aantal gevallen de persoonsgegevens te laten wissen. Dit is het geval als:
  • o De gegevens niet meer nodig zijn
  • o u de toestemming voor de gegevensverwerking intrekt
  • o u bezwaar maakt tegen de gegevensverwerking
  • o de wettelijk bepaalde bewaartermijn is verstreken
  • o de betrokkene jonger is dan 16 jaar en de gegevens                    verkregen zijn via een app of website

 • Recht op inzage: u heeft het recht uw persoonsgegevens in te zien
 • Recht op rectificatie en aanvulling: u heeft het recht onjuiste persoonsgegevens te laten aanpassen en persoonsgegevens aan te laten vullen
 • Recht op beperking van de verwerking: u heeft het recht het gebruik van de gegevens te beperken indien:
  • o de gegevens mogelijk onjuist zijn
  • o de verwerking onrechtmatig is
  • o de gegevens niet meer nodig zijn o u bezwaar maakt

 • Recht met betrekking tot geautomatiseerde besluitvorming en profilering: bij geautomatiseerde besluitvorming heeft u altijd recht op een menselijke blik bij deze besluiten
 • Recht om bezwaar te maken tegen de gegevensverwerking: u heeft altijd het recht om bezwaar te maken tegen het verwerken van de persoonsgegevens

Voor klachten over uw BSR-behandeling verwijs ik u naar de website van Body Stress Release Associatie Nederland  https://www.bodystressrelease.nl/ voor een toelichting op de klachtenprocedure.

Voor klachten kunt u ook terecht via  de VBAG (Vereniging ter Bevordering van Alternatieve Geneeswijze) https://vbag.nl/algemene-informatie/klachten.html   op deze pagina wordt de algemene procedure uitgelegd. Wordt de instantie Quasir uitgelicht  en om dat ik ook ingeschreven ben bij het RBCZ  ook bij het TCZ  is in tweede instantie ook mogelijk in de klachten procedure. Op deze webpagina wordt gebruik gemaakt van cookies, dit om de pagina te laten draaien, het zijn functionele cookies en de provider houdt pagina statistieken bij